Studentoppgave:
Hvordan kombinere det beste fra teori-dreven og data-dreven modellering?

Idletechs AS har laget programvare som kan modellere variasjoner i evigvarende, høydimensjonale datastrømmer, basert på blant annet bilineær modellering. Metodene er selvlærende; de bygger selv opp effektive representasjoner av dataene de får. Modellene gir en kompakt og tolkbar representasjon av svært mange ulike datasett, og kan brukes på en lang rekke anvendelser.

I teori-dreven modellering setter man typisk opp en matematisk modell for hvordan ting skal være, og så finner man parametre til denne modellen slik at modellen skal passe best mulig til virkeligheten. Et typisk tilfelle er beregning av planetbaner, der man har svært eksakte matematiske modeller som kan forutsi hvordan utviklingen vil være framover.

I data-dreven modellering lar man dataene tale for seg, og oppsummerer hvilke strukturer man finner uten at man trenger kjennskap til de kausale mekanismene bak hva man modellerer. Et typisk eksempel er meningsmålinger, der det er lett å tallfeste prosenter for hva folk svarer på spørsmål på et tidspunkt, mens det er vanskeligere å finne modeller som er gode nok til å levere gode spådommer om framtiden.

Det går an å kombinere disse paradigmene, slik at man kan starte med hva man har god grunn til å tro på, og så korrigere og bygge videre på dette etter hvert som man får god grunn til å tro på noe mer. Med multivariat modellering kombinert med multivariat metamodellering kan man finne sammenhengen mellom de to verdenene.

Dette er i første omgang en prosjektoppgave, hvor studenten vil kunne ta tak i en begrenset del av problemstillingen. Oppgaven vil kunne utvides til en masteroppgave.

Oppgaven er knyttet til NTNUs satsning innen Big Data Cybernetics.

Det vil være begrensninger på opphavsrettigheter, herunder publisering.

Hovedveileder: Harald Martens, prof. II, Inst. teknisk kybernetikk, NTNU
Medveileder: Dr. Beatriz Galendo-Prieto, Idletechs AS
Medveileder: Kristin Tøndel, Statistisk Sentralbyrå

Det anbefales å ta temaet TTK19 Strukturer og sammenhenger i komplekse systemer (3.75 studiepoeng), se www.itk.ntnu.no/emner/fordypning/ttk19

Tilbake til menyen over mulige masteroppgaver